Yang ou yin ?

Profil Yang Yin Cliquer ici

Etat yang Etat Yin Signe Yang Signe Yin
carre jaune1 jaune2 carre